( ! ) Warning: The magic method Vc_Manager::__wakeup() must have public visibility in /var/www/targispecjal2.pl/wp-content/plugins/js_composer/include/classes/core/class-vc-manager.php on line 203
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0004469352{main}( ).../index.php:0
20.0005470696require( '/var/www/targispecjal2.pl/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.0008480296require_once( '/var/www/targispecjal2.pl/wp-load.php ).../wp-blog-header.php:13
40.0010486408require_once( '/var/www/targispecjal2.pl/wp-config.php ).../wp-load.php:50
50.0022564704require_once( '/var/www/targispecjal2.pl/wp-settings.php ).../wp-config.php:171
60.196933200528include_once( '/var/www/targispecjal2.pl/wp-content/plugins/js_composer/js_composer.php ).../wp-settings.php:473
Nagrody – Targi Specjał

NAGRODY DLA KLIENTÓW

KOLEJNA EDYCJA LOTERII TARGOMANIA!
Klienci realizujący zamówienia targowe mają szansę na zdobycie wspaniałych nagród w ramach loterii promocyjnej „Targomania”.
Losowania w trakcie targów 8-9 listopada br.!

LOTERIA TARGOMANIA

Kontynuujemy odbywającą się od kilku lat loterię „Targomania”.  Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest zrealizowanie zamówienia w trakcie trwania targów niezależnie od jego wartości. Szansę na wygraną ma każde zamówienie.

Do wylosowania przygotowaliśmy nagrody takie jak:

 • rowery,
 • tablety,
 • telewizory,
 • laptopy,
 • drony.
 • bieżnie,
 • hulajnogi,
 • smartwatche,
 • kamery,
 • konsole.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy:

NAGRODA SPECJALNA

W ramach targów przyznamy nagrodę specjalną ufundowaną przez firmę Carlsberg. Karta o wartości 20 tys. zł do wykorzystania na wyposażenie sklepu trafi o jednego z uczestników targów.

Regulamin

Wyniki losowań 8.11.2023 (środa)

Wyniki losowań 09.11.2023 (czwartek)

  Formularz zgłoszenia do Konkursu Targomania 2023:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w niniejszym zgłoszeniu przez organizatora Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ,,Specjał” sp.zo.o. z siedzibą w Warszawie ( kod: 00-175) ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok 5, adres do korespondencji: Rzeszów (kod 35-322) Ul. Ciepłownicza 8 – na potrzeby organizacji i udziału w loterii promocyjnej „Targomania” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE. Oświadczam iż zapoznałem się z Regulaminem loterii promocyjnej „Targomania dostępnym pod adresem www.specjal.com.pl oraz www.targispecjal.pl.
  Tak

  Administratorem danych osobowych Uczestników loterii promocyjnej „Targomania” oraz Laureatów jest organizator loterii – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ,,Specjał” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( kod: 00-175) ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok 5, adres do korespondencji: Rzeszów (kod 35-322) Ul. Ciepłownicza 8. Administrator danych osobowych informuje, że: a)Dane osobowe uczestnika loterii promocyjnej „Targomania” pozyskane przez administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii promocyjnej „Targomania”, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii promocyjnej „Targomania”, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, a także w celu ewentualnego udzielenia odpowiedzi na pytania uczestników, rozpatrzenia reklamacji, obrony przed roszczeniami uczestników, jak również w celu wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z organizowanie loterii promocyjnej „Targomania”, b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii promocyjnej „Targomania”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących, c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w loterii promocyjnej „Targomania”, d) uczestnikowi przysługuje: prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych. Oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ,,Specjał” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( kod: 00-175) ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok 5, adres do korespondencji: Rzeszów (kod 35-322) Ul. Ciepłownicza 8 lub za pośrednictwem email na adres dane.osobowe@specjal.com.pl . Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii promocyjnej „Targomania” wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii promocyjnej „Targomania”, podmiotom uczestniczącym w weryfikacji uprawnień do nagrody oraz uczestniczącym w realizacji/wydaniu nagrody, operatorom pocztowym/przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo, dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

  Wyrażam zgodę na wysyłanie informacji drogą elektroniczną (e-mail / sms) zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem(am) poinformowany(a) przed wyrażeniem zgody, że w każdym czasie mogę cofnąć tą zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zostałem poinformowany(a) o dobrowolnym charakterze udzielenia zgody.
  TakNie

  Wyrażam zgodę na przekazanie informacji marketingowej drogą telefoniczną (połączenie telefoniczne na wskazany numer telefonu) zgodnie art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne. Zostałem(am) poinformowany(a) przed wyrażeniem zgody, że w każdym czasie mogę cofnąć tą zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zostałem poinformowany(a) o dobrowolnym charakterze udzielenia zgody
  TakNie

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ,,Specjał” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( kod: 00-175) ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok 5, adres do korespondencji: Rzeszów (kod 35-322) Ul. Ciepłownicza 8. Zostałem(am) poinformowany(a) przed wyrażeniem zgody, że w każdym czasie mogę cofnąć tą zgodę bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zostałem poinformowany(a) o dobrowolnym charakterze udzielenia zgody.
  TakNie

  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych, w celu wysyłania informacji drogą elektroniczną, przekazywania informacji marketingowej drogą telefoniczną, jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ,,Specjał” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ( kod: 00-175) ul. Aleja Jana Pawła II 80 lok 5, adres do korespondencji: Rzeszów (kod 35-322) Ul. Ciepłownicza 8.W JAKIM CELU SĄ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE? Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wysyłki wiadomości email, kontaktów telefonicznych zawierających treści marketingowe . Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania wiadomości. JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH? Każde przetwarzanie danych osobowych musi być oparte na zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda oraz prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na realizacji działań marketingowych. KTO MA DOSTĘP DO PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH? Dostęp do Państwa danych osobowych mają: pracownicy Administratora odpowiedzialni za obsługę wysyłki wiadomości email; podmioty współpracujące z Administratorem obsługujące systemy informatyczne konieczne do wysyłki wiadomości. JAK DŁUGO BĘDĄ PRZECHOWYWANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE? Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia wycofania zgody na otrzymywanie wiadomości. Dane będą przechowywane przez ww. okres w związku z prawnie uzasadnionym interesem spółki PPHU Specjał sp. z o.o. . polegającym na konieczności przetwarzania danych na potrzeby ewentualnego ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z ICH PRZETWARZANIEM PRZEZ PPHU SPECJAŁ SP. Z O.O.? Przysługuje Państwu prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych; cofnięcia zgody na otrzymywanie wiadomości email w sposób listowny na podstawie oświadczenia skierowanego na adres siedziby lub korespondencyjny PPHU Specjał sp. z o.o. jak również na podstawie oświadczenia skierowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dane.osobowe@specjal.com.pl; wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. CZY PAŃSTWA DANE SĄ WYKORZYSTANE DO PROFILOWANIA LUB PODEJMOWANIA ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI? Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Oznacza to, że Administrator nie wykorzystuje systemów informatycznych, które przetwarzają Państwa dane osobowe i samodzielnie je analizują w celu wysyłki wiadomości email. PPHU Specjał sp. z o.o. nie wykorzystuje również systemów informatycznych, które automatycznie podejmowałby decyzję dotyczące wysyłki email na podstawie Państwa danych osobowych.

  [mailpoetsignup mailpoetsignup-702 list:6 default:on]

  fundusze-ue